msc2023

nazewnictwo

Lista rozwiewająca wątpliwości co do nazewnictwa w tym dokumencie.

co, gdzie i jak

Ten plik może być przeglądany jako dokument HTML.

Główna część programu napisana jest w C, jednakże by ułatwić i usprawnić proces tworzenia, wbudowałem do niej interpreter scheme.

Każdy nowy plik w folderze scm/ z rozszerzeniem .scm będzie linkowany z programem i uruchamiany na samym początku. Te pliki służą do definiowania "systemowych" funkcji, a więc (w przyszłości) UI, wszystkiego związanego z przemieszczaniem obiektów na ekranie, etc.

Rdzeń myślący i obliczający rzeczy zostanie jednak w C.

przykłady

Aktualną "scenę" można zapisać przez menu (RMB → zapisz scenę do plikunazwa-pliku.scm RET ), lub wykonując funkcję (serialize:save-to file-name).

Wbudowane jest też kilka przykładów (zapisane w scm/e.scm), można je przeglądać przez menu (RMB → załaduj przykład).

jak korzystać ze scheme?

Pliki *.scm można "ładować" po prostu przerzucając je na działający program - jest to równoważne do (load file-path).

Proste wyrażenia scheme można wykonywać poprzez kliknięcie klawisze e , po wpisaniu wyrażenia wystarczy kliknąć RET i zostanie ono wyewaluowane.

cały zamysł opiera się na pomyśle hooków (inaczej eventów), nazwę zaciągnąłem prosto z gnu emacs. o danym hooku należy myśleć jak o evencie w JS na stronie internetowej. np.:

const el = document.getElementById("btn");
btn.addEventListener('click', (e) => {
 ...
});

tutaj wygląda tak:

(add-hook
 'click
 (lambda (first l r)
  ...))

jest wiele różnych rodzajów hooków o które można się "zaczepić". pełna lista jest w src/scheme-interop.c.

hooki dodaje się (j.w.) funkcją add-hook. zwraca ona id danego hooka, po którym można go potem usunąć. np.:

(define id
    (add-hook
     'frame
     (lambda ()
      (draw-text "halo" '(10 . 10) 16 white))))

(wait 2 (lambda () (delete-hook 'frame id)))

przez dwie sekundy będzie wyświetlać halo w {x: 10, y: 10}.

"własne obiekty o dowolnym kształcie"

tworzenie "własnych obiektów o dowolnym kształcie" odbywa się poprzez zdefiniowanie ich w języku scheme. są uznawane za normalne bounceable_t typu B_CUSTOM.

wytłumaczę poprzez przykłady:

(define p1 '(100 . 100))
(define p2 '(150 . 150))
(define p3 '(100 . 400))
(define p4 '(50 . 150))
(define punkty-deltoidu (list p1 p2 p3 p4))

;; L[1-4] to linie w deltoidzie

(define L1 (list p1 p2))
(define L2 (list p2 p3))
(define L3 (list p3 p4))
(define L4 (list p4 p1))

;;   p1
;;   .
;; L4 / \  L1
;; p4 .  . p2
;;  \  /
;; L3 \ /  L2
;;   v
;;   p3

;; punkty-deltoidu to wielokąt (poly w customb_data_t), czyli lista punktów.
;; jeśli znajdzie się w niej wiązka światła, program wykona funkcję, która obliczyć ma jak światło powinno się odbić.
;; w tym przypadku będzie to funkcja bounce-fn. dostaje ona jako dane punkt w którym wiązka światła dotknęła wielokątu,
;; oraz kąt względem osi OX
(define (bounce-fn hit-point angle)
 (let* ((hit-line
     (cond
      ((point-in-line? hit-point (car L1) (cadr L1) 2) L1) ;; na początek sprawdzamy o jaką linię deltoidu
      ((point-in-line? hit-point (car L2) (cadr L2) 2) L2) ;; wiązka światła faktycznie się odbiła i zapisujemy ją
      ((point-in-line? hit-point (car L3) (cadr L3) 2) L3) ;; jako hit-line
      ((point-in-line? hit-point (car L4) (cadr L4) 2) L4)
      (else
      (error "not in-line"))))
     (hit-angle (normalize-angle (angle-between (car hit-line) (cadr hit-line)))) ;; kąt pod jakim jest linia deltoidu
     (rel-angle (- hit-angle angle))                       ;; kąt pod jakim światło padło na deltoid
     (next-angle (normalize-angle (+ hit-angle rel-angle))))           ;; kąt jaki teraz ma obrać światło
  (list hit-point next-angle)))
;;    ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^
;;    \____        \_____
;;       \          \
;; zwrócić mamy to samo co dostaliśmy, t.j. punkt od którego ma wiązka kontynuować, oraz kąt (względem osi OX)

;; musimy oczywiście też zdefiniować funkcję, która pokaże gdzie ten deltoid jest (t.j. narysuje go)
;; funkcja ta będzie wywoływana za każdym razem gdy klatka ma być narysowana (często) więc powinna być jak najkrótsza.
(define kolor-deltoidu lime-green) ; via scm/colors.scm
(define (draw-fn)
 (draw-line p1 p2 1 kolor-deltoidu)
 (draw-line p2 p3 1 kolor-deltoidu)
 (draw-line p3 p4 1 kolor-deltoidu)
 (draw-line p4 p1 1 kolor-deltoidu))

;; na koniec musimy "zarejestrować" deltoid, t.j. przekazać wszystkie informacje o nim programowi
(register-custom
 punkty-deltoidu
 draw-fn
 bounce-fn)
;; początek i koniec portalu mają takie same wymiary i są równoległe do osi OY,
;; żeby można było łatwo policzyć gdzie światło ma sie znaleźć
(define portal-start '((500 . 500) (500 . 700)))
(define portal-end  '((400 . 100) (400 . 200)))

;; portal początkowy rysowany jest kolorem zielonym, a końcowy czerwonym
(define (draw-fn)
 (draw-line (car portal-start) (cadr portal-start) 1 green)
 (draw-line (car portal-end) (cadr portal-end) 1 red))

(define (light-remap-fn hit-point angle)
 (let* ((hit-y (cdr hit-point))
     (diff-y (- hit-y (cdr (car portal-start)))) ;; różnica między początkiem (górą) portalu, a miejscem, gdzie wiązka go dotknęła
     (end-y (+ (cdr (car portal-end)) diff-y))) ;; finalne y, w którym pojawić ma się wiązka
  (list (cons (caar portal-end) end-y) angle)))
;;       ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^
;;    x portalu końcowego i (y portalu końcowego + diff-y)

(register-custom
 portal-start
 draw-fn
 light-remap-fn)

dokumentacja pre-definiowanych funkcji dla scheme:

scm/cdocs.scm

definiowane funkcje

(time-since-init)

zwraca ile czasu minęło od początku działania programu (wg. raylib - od InitWindow())

implementacja
(document-function
 (time-since-init)
 "zwraca ile czasu minęło od początku działania programu (wg. raylib - od `InitWindow()`)")
 

(time)

zwraca aktualny unix timestamp

implementacja
(document-function (time) "zwraca aktualny unix timestamp")
 

(system s)

wykonuje sh -c $s i zwraca stdout

argumenty

implementacja
(document-function (system s) "wykonuje `sh -c $s` i zwraca stdout")
 

(exit . status)

kończy program. zwraca status jeśli podany, inaczej 0

argumenty

implementacja
(document-function (exit . status)
          "kończy program. zwraca `status` jeśli podany, inaczej 0")
 

(loads s)

wykonuje s (to samo co eval, tylko że nie zwraca wartości i akceptuje string, nie sexp)

argumenty

implementacja
(document-function
 (loads s)
 "wykonuje `s` (to samo co eval, tylko że nie zwraca wartości i akceptuje string, nie sexp)")
 

(delete-hook sym n)

usuwa hook dla sym o id n

argumenty

implementacja
(document-function
 (delete-hook sym n)
 "usuwa hook dla `sym` o id `n`"
 (args '((sym . "`hookable_event_t` via src/scheme-interop.c")
     (n . "id zwrócone przez `add-hook`"))))
 

(get-source n)

zwraca informacje o źródle n

argumenty

implementacja
(document-function (get-source n) "zwraca informacje o źródle n")
 

(get-all-sources)

zwraca listę wszystkich źródeł

implementacja
(document-function (get-all-sources) "zwraca listę wszystkich źródeł")
 

(create-mirror x1 y1 x2 y2)

tworzy zwierciadło

argumenty

implementacja
(document-function (create-mirror x1 y1 x2 y2) "tworzy zwierciadło")
 

(get-mouse-position)

zwraca pozycje myszki na oknie w postaci (x . y)

implementacja
(document-function (get-mouse-position)
          "zwraca pozycje myszki na oknie w postaci `(x . y)`")
 

(get-screen-size)

zwraca wielkość okna (w . h)

implementacja
(document-function (get-screen-size) "zwraca wielkość okna `(w . h)`")
 

(get-winconf)

zwraca obecny winconf w postaci jak argumenty do set-winconf

implementacja
(document-function
 (get-winconf)
 "zwraca obecny winconf w postaci jak argumenty do `set-winconf`")
 

(set-winconf bgcolor mirror-color)

ustawia winconf

argumenty

implementacja
(document-function
 (set-winconf bgcolor mirror-color)
 "ustawia winconf"
 (args
 '((bgcolor . "kolor tła w formacie `(r g b a)` *(można pominąć `a`)*")
  (mirror-color . "kolor zwierciadła w formacie j.w."))))
 

(real-tracelog t s)

wykonuje TraceLog(T, s)

argumenty

implementacja
(document-function (real-tracelog t s) "wykonuje TraceLog(T, s)")
 

(real-fill-rect x y w h color)

lepiej uzywać fill-rect

argumenty

implementacja
(document-function (real-fill-rect x y w h color) "lepiej uzywać `fill-rect`")
 

(set-window-flag flag v)

ustawia flagę raylib

argumenty

implementacja
(document-function
 (set-window-flag flag v)
 "ustawia flagę raylib"
 (args '((flag . "flaga zdefiniowana w `interop-helpers.scm` jako `FLAG-*`")
     (v . "`#t | #f`"))))
 

(get-window-flag flag)

getter dla flagi raylib

argumenty

implementacja
(document-function
 (get-window-flag flag)
 "getter dla flagi raylib"
 (args '((flag . "flaga zdefiniowana w `interop-helpers.scm` jako `FLAG-*`"))))
 

(rect-collision r1 r2)

zwraca wspólny prostokąt dla r1 i r2. w razie braku, zwraca (0 0 0 0)

argumenty

implementacja
(document-function
 (rect-collision r1 r2)
 "zwraca wspólny prostokąt dla r1 i r2. w razie braku, zwraca `(0 0 0 0)`")
 

(get-bounceable id)

zwraca dane dla bounceable_t od id id

argumenty

implementacja
(document-function (get-bounceable id)
          "zwraca dane dla `bounceable_t` od id `id`")
 

(get-all-bounceables)

implementacja
(document-function (get-all-bounceables) 0)
 

(set-mirror! id pt1 pt2)

zmienia dane zwierciadła o id id

argumenty

implementacja
(document-function (set-mirror! id pt1 pt2)
          "zmienia dane zwierciadła o id `id`")
 

(real-register-custom pts f1 f2)

patrz: register-custom

argumenty

implementacja
(document-function (real-register-custom pts f1 f2) "patrz: register-custom")
 

(create-prism pt vert-len n)

tworzy pryzmat ze środkiem pt, długością boku vert-len i magicznym numerkiem n (wyleciało mi teraz z głowy jak to się nazywa lol)

argumenty

implementacja
(document-function
 (create-prism pt vert-len n)
 "tworzy pryzmat ze środkiem `pt`, długością boku `vert-len` i magicznym numerkiem `n` (wyleciało mi teraz z głowy jak to się nazywa lol)")
 

(normalize-rectangle rect)

zwraca unormalniony prostokąt

argumenty

przykłady

(normalize-rectangle '(10 10 -10 -10))'(0 0 10 10)

implementacja
(document-function
 (normalize-rectangle rect)
 "zwraca *unormalniony* prostokąt"
 (example '((normalize-rectangle '(10 10 -10 -10)) '(0 0 10 10))))
 

(point-in-line? pt lp1 lp2 thr)

robi raylibowe CheckCollisionPointLine(pt, lp1, lp2, thr)

argumenty

implementacja
(document-function (point-in-line? pt lp1 lp2 thr)
          "robi raylibowe CheckCollisionPointLine(pt, lp1, lp2, thr)")
 

(angle-between p1 p2)

zwraca kąt pomiędzy p1 a p2 (w stopniach)

argumenty

implementacja
(document-function (angle-between p1 p2)
          "zwraca kąt pomiędzy `p1` a `p2` (w stopniach)")
 

(normalize-angle ang)

zwraca unormalniony kąt

argumenty

przykłady

(normalize-angle 380)20

implementacja
(document-function (normalize-angle ang)
          "zwraca *unormalniony* kąt"
          (example '((normalize-angle 380) 20)))
 

(vec-move-towards vec target maxlen)

Vector2MoveTowards(vec, target, maxlen)

argumenty

implementacja
(document-function (vec-move-towards vec target maxlen)
          "Vector2MoveTowards(vec, target, maxlen)")
 

(real-delete-all-sources)

implementacja
(document-function (real-delete-all-sources) nil)
 

(create-lens center d r)

argumenty

implementacja
(document-function (create-lens center d r) nil)
 

(delete-bounceable id)

argumenty

implementacja
(document-function (delete-bounceable id) nil)
 

(set-lens! id center d r)

argumenty

implementacja
(document-function (set-lens! id center d r) nil)
 

(point-in-lens? pt lens-id)

argumenty

implementacja
(document-function (point-in-lens? pt lens-id) nil)
 

(white? color)

sprawdza czy kolor jest rozumiany za biały

argumenty

implementacja
(document-function (white? color)
          "sprawdza czy kolor jest rozumiany za biały")
 

(getenv s)

man 3 getenv

argumenty

implementacja
(document-function (getenv s) "`man 3 getenv`")
 

scm/colors.scm

definiowane funkcje

scm/e.scm

definiowane funkcje

(e:delete-all)

implementacja
(define (e:delete-all)
 (delete-all-sources)
 (for-each delete-bounceable
      (map car (append *mirrors* *customs* *prisms* *lenss*))))
 

(load-example n)

argumenty

implementacja
(define (load-example n)
 ((cdr (list-ref *examples* n))))
 

(define-example nam user-f)

argumenty

implementacja
(define (define-example nam user-f)
 (let ((f (→
      (eval '(e:delete-all))
      (user-f)
      (tracelog 'info (string-append "załadowano przykład \"" nam "\"")))))
 (set! *examples* (append *examples* (list (cons nam f))))))
 

(rand-float)

implementacja
(define (rand-float)
 (/ (random-next) 2147483647))
 

scm/gui.scm

definiowane funkcje

(gui/rect rect c)

argumenty

implementacja
(define (gui/rect rect c)
 (let ((x (list-ref rect 0))
    (y (list-ref rect 1))
    (w (list-ref rect 2))
    (h (list-ref rect 3)))
 (draw-line `(,(- x 1) unquote y) `(,(+ x w) unquote y) 1 c)
 (draw-line `(,x unquote (+ y h)) `(,(+ x w) unquote (+ y h)) 1 c)
 (draw-line `(,x unquote y) `(,x unquote (+ y h)) 1 c)
 (draw-line `(,(+ x w) unquote y) `(,(+ x w) unquote (+ y h)) 1 c)))
 

(gui/window-box-get-empty-space rect)

argumenty

implementacja
(define (gui/window-box-get-empty-space rect)
 (list (car rect)
    (+ (cadr rect) gui/window-top-bar-size)
    (caddr rect)
    (- (cadddr rect) gui/window-top-bar-size)))
 

(gui/window-box rect title)

rysuje bounding-box okienka wraz z tytułem, zwraca miejsce, które pozostało na elementy

argumenty

implementacja
(define (gui/window-box rect title)
 "rysuje bounding-box okienka wraz z tytułem, zwraca miejsce, które pozostało na elementy"
 (args '((rect . "prostokąt `(x y w h)`") (title . "tytuł")))
 (gui/rect rect (aq 'frame *colorscheme*))
 (gui/rect `(,(car rect) ,(cadr rect) ,(caddr rect) ,gui/window-top-bar-size)
      (aq 'frame *colorscheme*))
 (draw-text title
      `(,(car rect) unquote (+ 1 (cadr rect)))
      (- gui/window-top-bar-size 2)
      (aq 'font *colorscheme*))
 (gui/window-box-get-empty-space rect))
 

(gui/window-box-retained rect title)

rysuje window-box, tylko, że dodaje hooki dla 'frame. zwraca (destruktor to-co-gui/window-box)

argumenty

implementacja
(define (gui/window-box-retained rect title)
 "rysuje window-box, tylko, że dodaje hooki dla 'frame. zwraca `(destruktor to-co-gui/window-box)`"
 (let ((frame-id (add-hook 'frame (→ (gui/window-box rect title)))))
 (list (→ (delete-hook 'frame frame-id))
    (gui/window-box-get-empty-space rect))))
 

(gui/input-box rect text)

argumenty

implementacja
(define (gui/input-box rect text)
 (error "not implemented"))
 

(gui/label rect text)

argumenty

implementacja
(define (gui/label rect text)
 (draw-text title
      `(,(car rect) unquote (+ 1 (cadr rect)))
      (- gui/window-top-bar-size 2)
      (aq 'font *colorscheme*)))
 

(gui/get-max-text-length-for-width w sz)

argumenty

implementacja
(define (gui/get-max-text-length-for-width w sz)
 (letrec ((f (lambda (s)
       (cond
        ((>= (car (measure-text s sz)) w)
        (- (string-length s) 1))
        (else
        (f (string-append s "a")))))))
 (f "a")))
 

(gui/multiline-text rect txt cursor-at)

argumenty

implementacja
(define (gui/multiline-text rect txt cursor-at)
 (let* ((w (list-ref rect 2))
    (text-height (cdr (measure-text "a" 18)))
    (max-len (gui/get-max-text-length-for-width w 18))
    (text (map list->string (split-every (string->list txt) max-len)))
    (cursor-x (modulo cursor-at max-len))
    (cursor-y (round-off (/ cursor-at max-len) 0)))
 (for-each
  (lambda (n)
  (when (equal? n cursor-y)
   (let* ((pt-orig (cons
           (+
            (car rect)
            (car
            (measure-text (substring (list-ref text n) 0 cursor-x)
                   18)))
           (+ (cadr rect) (* cursor-y text-height))))
      (pt (cons (+ 2 (car pt-orig)) (cdr pt-orig))))
   (draw-line pt
         (cons (car pt) (+ (cdr pt) text-height))
         1
         (aq 'font *colorscheme*))))
  (draw-text
   (list-ref text n)
   `(,(list-ref rect 0) unquote (+ (list-ref rect 1) (* n text-height) 2))
   18
   (aq 'font *colorscheme*)))
  (iota 0 1 (length text)))))
 

(gui/input-popup title callback . force)

argumenty

implementacja
(define (gui/input-popup title callback . force)
 (when (or *click-can-be-handled*
      force)
 (stop-simulation)
 (define state "")
 (define cursor-at 0)
 (set! *current-mode* 'input-popup)
 (set! *click-can-be-handled* #f)
 (set! *keypress-can-be-handled* #f)
 (set! *current-keypress-handler* gui/input-popup:ident)
 (set! *current-click-handler* gui/input-popup:ident)
 (let*
  ((frame-handler-id
   (add-hook 'frame
        (→ (gui/window-box '(100 100 600 400) title)
          (gui/multiline-text '(200 200 400 200) state cursor-at))))
  (key-handler-id
   (add-hook
   'keypress
   (lambda (c k)
    (cond
    ((and (< k 128)
       (> k 31))
     (let ((prev (substring state 0 cursor-at))
        (rest (substring
           state
           cursor-at
           (+ cursor-at (- (string-length state) cursor-at)))))
     (set! state (string-append prev (string c) rest)))
     (++ cursor-at))
    ((eqv? k 259)
     (let ((prev (substring state 0 (- cursor-at 1)))
        (rest (substring
           state
           cursor-at
           (+ cursor-at (- (string-length state) cursor-at)))))
     (set! state (string-append prev rest)))
     (-- cursor-at))
    ((eqv? k 257)
     (start-simulation)
     (set! *current-mode* nil)
     (set! *click-can-be-handled* #t)
     (set! *keypress-can-be-handled* #t)
     (set! *current-keypress-handler* #f)
     (set! *current-click-handler* #f)
     (delete-hook 'frame frame-handler-id)
     (delete-hook 'keypress key-handler-id)
     (callback state))
    ((eqv? k 263)
     (set! cursor-at (max (- cursor-at 1) 0)))
    ((eqv? k 262)
     (set! cursor-at (min (+ cursor-at 1) (string-length state))))))))))))
 

(gui/message title text timeout . rect)

wyświetla wiadomość

argumenty

implementacja
(define (gui/message title text timeout . rect)
 "wyświetla wiadomość"
 (args '((title . "tytuł przekazany do gui/window-box")
     (text . "tekst wiadomości")
     (timeout . "czas po którym wiadomość znika")
     (rect . "rect dla wiadomości (nieobowiązkowy)")))
 (let* ((r (if (null? rect)
      '(10 10 300 100)
      (car rect)))
    (id (add-hook 'frame
           (→ (let ((r (gui/window-box r title)))
              (gui/multiline-text r text))))))
 (wait timeout (→ (delete-hook 'frame id)))))
 

(gui/msg text)

wyświetla gui/message

argumenty

implementacja
(define (gui/msg text)
 "wyświetla gui/message"
 (gui/message "" text 5))
 

(gui/option-menu user-pos opts . exit-handler)

argumenty

implementacja
(define (gui/option-menu user-pos opts . exit-handler)
 (args '((user-pos . "pozycja lewego-górnego punktu opcji w formie `(x . y)`")
     (opts . "opcje w formie ((tekst . funkcja) (tekst . funkcja) ...)")))
 (when (or (and *click-can-be-handled*
        (eqv? *current-mode* nil))
      *gui/option-menu-force-can-be-handled*)
 (set! *gui/button:skip-unclick* #t)
 (let*
  ((onexit (if (null? exit-handler)
       (→ 0)
       (car exit-handler)))
  (messages (map car opts))
  (measures (map (→1 (measure-text x gui/option-menu:text-size)) messages))
  (full-w (+ (* 2 gui/button:padding) (maxl (map car measures))))
  (avg-h (avg (map cdr measures)))
  (full-h (+ (* avg-h (length opts)) (* gui/button:padding (length opts))))
  (full-rect
   (gui/rect-fit-into-screen
   (list (car user-pos) (cdr user-pos) full-w full-h)))
  (pos (cons (car full-rect) (cadr full-rect)))
  (rects
   (map
   (→1 (list (car pos)
         (- (+ (cdr pos) x (* x avg-h) (* x gui/button:padding)) x)
         full-w
         (+ avg-h gui/button:padding)))
   (⍳ 0 1 (length opts))))
  (destroy-all (→ (for-each (→1 (x)) buttons)
           (delete-hook 'frame cursor-handler-id)
           (delete-hook 'click c-id)
           (set! *gui/option-menu-force-can-be-handled* #f)
           (set-cursor mouse-cursor-default)
           (onexit)))
  (mk-cb (→1 (→ (x) (destroy-all) (onexit))))
  (cursor-handler-id
   (add-hook 'frame
        (→ (if (point-in-rect? (get-mouse-position) full-rect)
           (set-cursor mouse-cursor-pointing-hand)
           (set-cursor mouse-cursor-default)))))
  (buttons
   (map
   (→1 (let ((opt (list-ref opts x)))
       (gui/button (list-ref rects x) (car opt) (mk-cb (cdr opt)) #t)))
   (⍳ 0 1 (length opts))))
  (c-id
   (add-hook
   'click
   (→3
    (when (and (or (not (point-in-rect? (get-mouse-position) full-rect))
           z)
         (not *gui/button:skip-unclick*))
    (destroy-all)))))))))
 

(gui/button-textfn rect text-fn cb . ignore-all)

tworzy przycisk w rect z tekstem zwróconym przez text-fn. po przyciśnięciu wykonuje cb. zwraca destruktor - funkcję usuwającą go

argumenty

implementacja
(define (gui/button-textfn rect text-fn cb . ignore-all)
 "tworzy przycisk w `rect` z tekstem zwróconym przez `text-fn`. po przyciśnięciu wykonuje `cb`.\nzwraca **destruktor** - funkcję usuwającą go"
 (let ((frame-id (add-hook
         'frame
         (→
          (fill-rect rect (aq 'background *colorscheme*))
          (gui/rect rect (aq 'frame *colorscheme*))
          (draw-text (text-fn)
               (cons (+ (list-ref rect 0) gui/button:padding)
                  (+ (list-ref rect 1) gui/button:padding))
               gui/button:text-size
               (aq 'font *colorscheme*)
               gui/button:text-spacing))))
    (click-id (add-hook
         'unclick
         (→3 (if *gui/button:skip-unclick*
             (set! *gui/button:skip-unclick* #f)
             (when (and y
                  (or *click-can-be-handled*
                    *gui/button-force-can-be-handled*
                    ignore-all)
                  (point-in-rect? (get-mouse-position) rect))
             (cb)))))))
 (→ (delete-hook 'frame frame-id) (delete-hook 'unclick click-id))))
 

(gui/button rect text cb)

argumenty

implementacja
(define (gui/button rect text cb)
 (gui/button-textfn rect (→ text) cb))
 

(gui/btn pos text cb)

wykonuje gui/button, tylko sam liczy jak szeroki i wysoki ma być przycisk się zmieścił. zwraca (destruktor szerokosc wysokosc)

argumenty

implementacja
(define (gui/btn pos text cb)
 "wykonuje gui/button, tylko sam liczy jak szeroki i wysoki ma być przycisk się zmieścił. zwraca (destruktor szerokosc wysokosc)"
 (args '((pos . "pozycja w formacie (x . y)") (text . "tekst w przycisku")
                       (cb . "callback")))
 (let* ((measure (measure-text text
                gui/button:text-size
                gui/button:text-spacing))
    (w (+ (* 2 gui/button:padding) (car measure)))
    (h (+ (* 2 gui/button:padding) (cdr measure))))
 (list (gui/button `(,(car pos) ,(cdr pos) ,w ,h) text cb) w h)))
 

(gui/slider rect from to cb)

tworzy slider. wywołuje cb z wynikiem za każdym 'unclick eventem. zwraca destruktor.

argumenty

implementacja
(define (gui/slider rect from to cb)
 "tworzy slider. wywołuje `cb` z wynikiem za każdym `'unclick` eventem. zwraca destruktor."
 (args '((rect . "w formacie `(x y w h)`") (from . "minimum")
                      (to . "maksimum")
                      (cb . "callback")))
 (let* ((sl-h (/ (list-ref rect 3) 2))
    (sl-w (list-ref rect 2))
    (inner-rect (list (list-ref rect 0)
             (+ (list-ref rect 1) (/ sl-h 2))
             sl-w
             sl-h))
    (slider-rect nil)
    (slider-rect-w 10)
    (maxx (- (+ (car rect) sl-w (/ slider-rect-w 2)) slider-rect-w))
    (minx (- (car rect) (/ slider-rect-w 2)))
    (current-x minx)
    (holding #f)
    (update-slider-rect (lambda ()
               (set! slider-rect
               `(,current-x ,(list-ref rect 1)
                      ,slider-rect-w
                      ,(list-ref rect 3)))))
    (_ (update-slider-rect))
    (frame-id (add-hook
          'frame
          (→ (fill-rect inner-rect (aq 'background *colorscheme*))
            (gui/rect inner-rect (aq 'frame *colorscheme*))
            (update-slider-rect)
            (fill-rect slider-rect (aq 'frame *colorscheme*))
            (let ((mp (get-mouse-position)))
             (when *click-can-be-handled*
             (if (point-in-rect? mp rect)
              (begin
              (set! *current-click-handler* gui/slider:ident)
              (set! *click-can-be-handled* #f))
              (set! *click-can-be-handled* #t)))))))
    (click-id (add-hook
          'click
          (lambda (first l r)
          (let ((mp (get-mouse-position)))
           (when (or
              (and
               (or (point-in-rect? mp inner-rect)
                 (point-in-rect? mp slider-rect))
               (or
               (or *click-can-be-handled*
                 *gui/slider-force-can-be-handled*)
               (eqv? *current-click-handler* gui/slider:ident))
               l
               first)
              holding)
           (set! holding #t)
           (set! *click-can-be-handled* #f)
           (set! current-x (max2 minx (min2 maxx (car mp))))
           (let* ((v (- current-x minx))
               (∆range (- to from))
               (∆ (/ v sl-w))
               (r (* ∆range ∆)))
            (cb (+ r from))))))))
    (unclick-id (add-hook
           'unclick
           (→3
           (when (or (eqv? *current-click-handler* gui/slider:ident)
                *gui/slider-force-can-be-handled*)
            (set! holding #f)
            (set! *current-click-handler* nil)
            (when (not *gui/slider-force-can-be-handled*)
            (set! *click-can-be-handled* #t)))))))
 (→ (delete-hook 'frame frame-id)
    (delete-hook 'click click-id)
    (delete-hook 'unclick unclick-id))))
 

(gui/checkbox rect cb . state)

tworzy checkbox. zwraca destruktor.

argumenty

implementacja
(define (gui/checkbox rect cb . state)
 "tworzy checkbox. zwraca destruktor."
 (args
 '((rect . "prostokąt na checkbox")
  (cb . "callback wykonywany po kliknięciu, jako argument przekazuje aktualną wartość (#t | #f)")
  (state . "(opcjonalnie) początkowa wartość (#t | #f)")))
 (define checked
     (if (null? state)
     #f
     (car state)))
 (let* ((padding (/ (list-ref rect 3) 4))
    (checked-rect (list (+ padding (list-ref rect 0))
              (+ padding (list-ref rect 1))
              (- (- (list-ref rect 2) 1) (* 2 padding))
              (- (- (list-ref rect 3) 1) (* 2 padding))))
    (frame-id (add-hook
          'frame
          (→ (gui/rect rect (aq 'frame *colorscheme*))
            (when checked
             (fill-rect checked-rect (aq 'frame *colorscheme*))))))
    (unclick-id (add-hook
           'unclick
           (lambda (_ l r)
           (when (or *click-can-be-handled*
                *gui/checkbox-force-can-be-handled*)
            (when (point-in-rect? (get-mouse-position) rect)
            (set! checked (not checked))
            (cb checked)))))))
 (→ (delete-hook 'frame frame-id) (delete-hook 'unclick unclick-id))))
 

(gui/draw-text-persist . args)

zostawia narysowany tekst. zwraca destruktor. argumenty jak do (draw-text)

argumenty

implementacja
(define (gui/draw-text-persist . args)
 "zostawia narysowany tekst. zwraca destruktor. ***argumenty jak do `(draw-text)`***"
 (let ((id (add-hook 'frame (→ (apply draw-text args)))))
 (→ (delete-hook 'frame id))))
 

(gui/new-source-form)

form pytający użytkownika o dane nowego źródła

implementacja
(define (gui/new-source-form)
 "form pytający użytkownika o dane nowego źródła"
 (stop-simulation)
 (set! *click-can-be-handled* #f)
 (set! *keypress-can-be-handled* #f)
 (set! *gui/slider-force-can-be-handled* #t)
 (set! *gui/button-force-can-be-handled* #t)
 (set! *gui/checkbox-force-can-be-handled* #t)
 (set! *current-mode* 'new-source)
 (define nb-or-thickness 1)
 (define mouse-reactive #f)
 (define angle 0)
 (define default-light (aq 'default-light *colorscheme*))
 (define color-r (list-ref default-light 0))
 (define color-g (list-ref default-light 1))
 (define color-b (list-ref default-light 2))
 (define color-a 255)
 (let* ((window-box-rect (list
             gui/new-source-form:padding
             gui/new-source-form:padding
             (- *screen-width* (* 2 gui/new-source-form:padding))
             (- *screen-height* (* 2 gui/new-source-form:padding))))
    (window-box-data (gui/window-box-retained window-box-rect
                         "nowe źródło"))
    (d-window-box (car window-box-data))
    (rect (cadr window-box-data))
    (d-n-beam-slider (gui/slider
             (list (+ 10 (car rect)) (+ 10 (cadr rect)) 128 32)
             1
             20
             (→1 (set! nb-or-thickness x))))
    (d-n-beam-label (let ((id (add-hook
                  'frame
                  (→
                  (gui/draw-text
                   (string-append
                   (if (white?
                      (list color-r color-g color-b))
                    "szerokość wiązki (światło białe): "
                    "ilość wiązek: ")
                   (number->string nb-or-thickness))
                   (cons
                   (+ 10 (car rect) 128 10)
                   (+ 10
                     (cadr rect)
                     (/ (cdr (measure-text "A" 16)) 2)))
                   16
                   (aq 'font *colorscheme*))))))
             (→ (delete-hook 'frame id))))
    (_1-line-height (+ 10 (cadr rect) 32))
    (d-mouse-r-checkbox (gui/checkbox
               (list (+ (car rect) 10)
                  (+ 10 _1-line-height)
                  20
                  20)
               (→1 (set! mouse-reactive x))
               mouse-reactive))
    (d-mouse-r-label (gui/draw-text-persist
             "czy wiązka wskazuje na myszkę?"
             (cons
              (+ (car rect) 10 16 10)
              (+ _1-line-height (/ (cdr (measure-text "A" 16)) 2)))
             16
             (aq 'font *colorscheme*)))
    (_2-line-height (+ _1-line-height 32))
    (d-angle-slider (gui/slider
             (list (+ 10 (car rect)) (+ 10 _2-line-height) 128 32)
             0
             360
             (→1 (set! angle (round x)))))
    (d-angle-label (let ((id (add-hook
                 'frame
                 (→
                  (gui/draw-text
                  (string-append "kąt: "
                          (number->string angle))
                  (cons
                   (+ 10 (car rect) 128 10)
                   (+ 10
                    _2-line-height
                    (/ (cdr (measure-text "A" 16)) 2)))
                  16
                  (aq 'font *colorscheme*))))))
            (→ (delete-hook 'frame id))))
    (_3-line-height (+ _2-line-height 32 16))
    (d-col-label (gui/draw-text-persist
           "kolor"
           (cons (+ 10 (car rect)) (+ 10 _3-line-height))
           16
           (aq 'font *colorscheme*)))
    (d-r-slider (gui/slider
           (list (+ 10 (car rect))
              (+ 10 10 _3-line-height (cdr (measure-text "A" 16)))
              128
              32)
           0
           255
           (→1 (set! color-r x))))
    (d-g-slider (gui/slider
           (list (+ 128 16 10 (car rect))
              (+ 10 10 _3-line-height (cdr (measure-text "A" 16)))
              128
              32)
           0
           255
           (→1 (set! color-g x))))
    (d-b-slider (gui/slider
           (list (+ 256 32 10 (car rect))
              (+ 10 10 _3-line-height (cdr (measure-text "A" 16)))
              128
              32)
           0
           255
           (→1 (set! color-b x))))
    (_4-line-height (+ 32 10 10 _3-line-height (cdr (measure-text "A" 16))))
    (d-color-fill (let ((id (add-hook
                 'frame
                 (→
                 (fill-rect
                  (list (+ 10 (car rect))
                     (+ 10 _4-line-height)
                     128
                     32)
                  (list color-r color-g color-b color-a))))))
            (→ (delete-hook 'frame id))))
    (d-ok-btn (car
          (gui/btn
          (cons (+ (car rect) 10) (- *screen-height* 80))
          "Ok"
          (→
           (create-source
           `((n-beams unquote nb-or-thickness)
            (reactive unquote mouse-reactive)
            (angle unquote angle)
            (pos unquote gui/new-source-form:pos)
            (color unquote (list color-r color-g color-b color-a))))
           (d-window-box)
           (d-n-beam-slider)
           (d-n-beam-label)
           (d-mouse-r-checkbox)
           (d-mouse-r-label)
           (d-angle-slider)
           (d-angle-label)
           (d-col-label)
           (d-r-slider)
           (d-g-slider)
           (d-b-slider)
           (d-color-fill)
           (d-ok-btn)
           (set! *click-can-be-handled* #t)
           (set! *keypress-can-be-handled* #t)
           (set! *gui/slider-force-can-be-handled* #f)
           (set! *gui/button-force-can-be-handled* #f)
           (set! *gui/checkbox-force-can-be-handled* #f)
           (set! *current-mode* nil)
           (start-simulation))))))
 nil))
 

(gui/rect-fit-into-screen rect)

zwraca rect, który zmieści się na ekranie

argumenty

implementacja
(define (gui/rect-fit-into-screen rect)
 "zwraca `rect`, który zmieści się na ekranie"
 (let ((x (list-ref rect 0))
    (y (list-ref rect 1))
    (w (list-ref rect 2))
    (h (list-ref rect 3)))
 (list (if (> (+ x w) *screen-width*)
     (- x (abs (- *screen-width* (+ x w))))
     x)
    (if (> (+ y h) *screen-height*)
     (- y (abs (- *screen-height* (+ y h))))
     y)
    w
    h)))
 

(gui/mp-slider+ok from to cb n-after-comma)

argumenty

implementacja
(define (gui/mp-slider+ok from to cb n-after-comma)
 (set! *click-can-be-handled* #f)
 (set! *gui/button-force-can-be-handled* #t)
 (set! *gui/slider-force-can-be-handled* #t)
 (when (eqv? *current-mode* nil)
 (set! *current-mode* gui/mp-slider+ok:ident))
 (when (eqv? *current-mode* 'selected)
 (set! sel-mode:menu-open #t)
 (set! sel-mode:wait-a-sec #t))
 (define v from)
 (let* ((mp (get-mouse-position))
    (start-time (time))
    (after-comma-dummy (apply string
                 (map (→ #\A)
                    (⍳ 0
                      1
                      (if (eqv? 0 n-after-comma)
                       0
                       (+ n-after-comma 1))))))
    (max-text-size (measure-text
            (string-append "Ok: "
                    (number->string to)
                    after-comma-dummy)
            gui/button:text-size))
    (rect (gui/rect-fit-into-screen (list (car mp) (cdr mp) 240 32)))
    (sl-rect (list (list-ref rect 0)
            (list-ref rect 1)
            180
            (list-ref rect 3)))
    (real-cb (→1 (set! v (round-off x n-after-comma))
            (set! *gui/button:skip-unclick* #t)
            (cb x))))
 (letrec ((slider-dest (gui/slider sl-rect from to real-cb))
      (btn-dest (gui/button-textfn
           (list (+ (car sl-rect) (caddr sl-rect) 16)
              (+ (cadr sl-rect) 6)
              (+ (* 2 gui/button:padding) (car max-text-size))
              (+ (* 2 gui/button:padding) (cdr max-text-size)))
           (→ (string-append "Ok: " (number->string v)))
           (→ (when (> (time) start-time)
              (set! *click-can-be-handled* #t)
              (set! *gui/button-force-can-be-handled* #f)
              (set! *gui/slider-force-can-be-handled* #f)
              (when (eqv? *current-mode* gui/mp-slider+ok:ident)
               (set! *current-mode* nil))
              (when (eqv? *current-mode* 'selected)
               (set! sel-mode:menu-open #f)
               (set! sel-mode:wait-a-sec #f))
              (slider-dest)
              (btn-dest))))))
  nil)))
 

(gui/show-window-opts)

implementacja
(define (gui/show-window-opts)
 (let* ((cb-dests (map (→1 (let ((nam (list-ref winopts-names x)))
               (gui/checkbox (list 10 (+ 20 (* 30 x)) 22 22)
                      (lambda (v)
                       (set-window-flag (eval nam) v))
                      (get-window-flag (eval nam)))))
            (⍳ 0 1 (length winopts-names))))
    (frame-id (add-hook
          'frame
          (→
          (for-each
           (→1
           (gui/draw-text
            (symbol->string (list-ref winopts-names x))
            (cons 40 (+ 20 (* 30 x)))
            18
            (aq 'font *colorscheme*)))
           (⍳ 0 1 (length winopts-names)))))))
 (→ (for-each (→1 (x)) cb-dests) (delete-hook 'frame frame-id))))
 

(gui/show-hook-status)

implementacja
(define (gui/show-hook-status)
 (let ((id (add-hook
      'frame
      (→
       (for-each
       (→1
        (let* ((sym (list-ref *hookable* x))
           (n (length (get-all-hooks sym))))
        (draw-text
         (string-append (symbol->string sym) " " (number->string n))
         (cons 16 (- *screen-height* 64 (+ 10 (* x 20))))
         16
         white)))
       (⍳ 0 1 (length *hookable*)))))))
 (→ (delete-hook 'frame id))))
 

(gui/show-fps pos)

argumenty

implementacja
(define (gui/show-fps pos)
 (let* ((cur-fps 0)
    (fps 0)
    (frame-id (add-hook
          'frame
          (→
          (draw-text (string-append "fps: " (number->string cur-fps))
                pos
                21
                (aq 'font *colorscheme*))
          (++ fps))))
    (clock-id (add-hook 'clock (→ (set! cur-fps fps) (set! fps 0)))))
 (→ (delete-hook 'frame frame-id) (delete-hook 'clock clock-id))))
 

(gui/save-current)

implementacja
(define (gui/save-current)
 (gui/input-popup "podaj nazwę pliku" (→1 (serialize:save-to x)) #t))
 

(gui/load-example-menu)

implementacja
(define (gui/load-example-menu)
 (let ((opts (map
       (→1
        (let ((e (list-ref *examples* x)))
        (cons (string-append (number->string (+ 1 x)) ". " (car e))
           (cdr e))))
       (⍳ 0 1 (length *examples*)))))
 (gui/option-menu (get-mouse-position) opts)))
 

(gui/change-source-color-form pos cb)

argumenty

implementacja
(define (gui/change-source-color-form pos cb)
 (set! *click-can-be-handled* #f)
 (set! *gui/slider-force-can-be-handled* #t)
 (set! *gui/button-force-can-be-handled* #t)
 (define r 255)
 (define g 255)
 (define b 255)
 (when (eqv? *current-mode* nil)
 (set! *current-mode* gui/change-source-color-form:ident))
 (when (eqv? *current-mode* 'selected)
 (set! sel-mode:menu-open #t)
 (set! sel-mode:wait-a-sec #t))
 (let*
 ((w 128)
  (el-h 32)
  (user-rect (list (car pos) (cdr pos) w (* 4 el-h)))
  (rect (gui/rect-fit-into-screen user-rect))
  (call-cb (→ (cb (list r g b))))
  (_ (call-cb))
  (d-r-slider (gui/slider (list (car rect) (cadr rect) w el-h)
              0
              255
              (→1 (set! r x) (call-cb))))
  (d-g-slider (gui/slider (list (car rect) (+ (cadr rect) el-h) w el-h)
              0
              255
              (→1 (set! g x) (call-cb))))
  (d-b-slider (gui/slider (list (car rect) (+ (cadr rect) el-h el-h) w el-h)
              0
              255
              (→1 (set! b x) (call-cb))))
  (d-ok-btn
  (car
   (gui/btn
   (cons (car rect) (+ (cadr rect) (* 3 el-h)))
   "ok"
   (→ (when (eqv? *current-mode* gui/change-source-color-form:ident)
      (set! *current-mode* nil))
      (when (eqv? *current-mode* 'selected)
      (set! sel-mode:wait-a-sec #f)
      (set! sel-mode:menu-open #f))
      (set! *click-can-be-handled* #t)
      (set! *gui/slider-force-can-be-handled* #f)
      (set! *gui/button-force-can-be-handled* #f)
      (d-r-slider)
      (d-g-slider)
      (d-b-slider)
      (d-ok-btn)
      (call-cb))))))))
 

scm/interop-helpers.scm

definiowane funkcje

(aq e alist)

zwraca wynik assq bez car

argumenty

implementacja
(define (aq e alist)
 "zwraca wynik assq bez car"
 (args '((e . "element szukany") (alist . "lista asocjasyjna")))
 (cdr (assq e alist)))
 

(cdr* l)

zwraca cdr dla l jeśli l to lista lub para

argumenty

implementacja
(define (cdr* l)
 "zwraca cdr dla l jeśli l to lista lub para"
 (if (or (pair? l)
     (list? l))
 (cdr l)
 l))
 

(aq-or e alist o)

zwraca wynik (assq e alist) jeśli e istnieje w alist. w przeciwnym wypadku o

argumenty

implementacja
(define (aq-or e alist o)
 "zwraca wynik (assq e alist) jeśli e istnieje w alist. w przeciwnym wypadku o"
 (let ((v (assq e alist)))
 (if v
  (cdr v)
  o)))
 

(update-sources)

wewnętrzna funkcja aktualizująca sources za każdym razem gdy zostaną zmienione

implementacja
(define (update-sources)
 "wewnętrzna funkcja aktualizująca *sources* za każdym razem gdy zostaną\n zmienione"
 (set! *sources* (get-all-sources)))
 

(create-source a)

tworzy nowe source_t (źródło światła)

argumenty

przykłady

(create-source '((x . 500) (y . 500) (reactive . #t)))tworzy reagujące na myszkę źródło na pozycji (500 500)

implementacja
(define (create-source a)
 "tworzy nowe source_t (źródło światła)"
 (args
 '((a . "lista asocjacyjna z elementami 'x, 'y, 'size, 'angle, 'thickness,\n      'reactive, 'color, 'n-beam.\n      wszystkie elementy mają wartości domyślne i mogą być pominięte.\n      zamiast 'x i 'y, może zostać zdefiniowane samo 'pos")))
 (example '((create-source '((x . 500) (y . 500) (reactive . #t)))
      "tworzy reagujące na myszkę źródło na pozycji (500 500)"))
 (let* ((pos (aq-or 'pos a `(,(aq-or 'x a 100) unquote (aq-or 'y a 100))))
    (x (car pos))
    (y (cdr pos))
    (size (aq-or 'size a 20))
    (ang (aq-or 'angle a 90))
    (thickness (aq-or 'thickness a 1))
    (reactive (aq-or 'reactive a #t))
    (n-beams (aq-or 'n-beams a 1))
    (color (aq-or 'color a (aq 'default-light *colorscheme*)))
    (id (real-create-source x y size ang thickness reactive n-beams color)))
 (update-sources)
 (cons 'source id)))
 

(draw-line pt1 pt2 thick color)

rysuje linię od pt1 do pt2 o grubości thick i kolorze color

argumenty

implementacja
(define (draw-line pt1 pt2 thick color)
 "rysuje linię od pt1 do pt2 o grubości thick i kolorze color"
 (args '((pt1 . "punkt 1 (x . y)") (pt2 . "punkt 2 (x . y)")
                  (thick . "grubość")
                  (color . "kolor (r g b a)")))
 (let ((x1 (car pt1))
    (y1 (cdr pt1))
    (x2 (car pt2))
    (y2 (cdr pt2)))
 (real-draw-line x1 y1 x2 y2 thick color)))
 

(set-source! n x y ang thickness mouse-reactive n-beams color)

aktualizuje źródło o id n ustawiając wszystkie jego wartości. lepiej używać set-source-e!

argumenty

implementacja
(define (set-source! n x y ang thickness mouse-reactive n-beams color)
 "aktualizuje źródło o id n ustawiając wszystkie jego wartości. lepiej używać set-source-e!"
 (real-set-source! n x y ang thickness mouse-reactive n-beams color)
 (update-sources))
 

(set-source-e! n sym v)

aktualizuje właściwość sym na v w źródle o id n

argumenty

implementacja
(define (set-source-e! n sym v)
 "aktualizuje właściwość sym na v w źródle o id n"
 (args
 '((n . "id źródła")
  (sym . "'pos | 'angle | 'thickness | 'color | 'mouse-reactive | 'n-beams w zależności od tego co chcemy zmienić")
  (v . "nowa wartość dla sym")))
 (when (eqv? sym 'thickness)
 (print "setting thickness to" v))
 (if (> n (length *sources*))
 #f
 (let* ((src (get-source n))
     (x (if (eq? 'pos sym)
       (car v)
       (car (list-ref src 0))))
     (y (if (eq? 'pos sym)
       (cdr v)
       (cdr (list-ref src 0))))
     (ang (if (eq? 'angle sym)
        v
        (list-ref src 1)))
     (thickness (if (eq? 'thickness sym)
           v
           (list-ref src 2)))
     (mouse-reactive (if (eq? 'mouse-reactive sym)
             v
             (list-ref src 3)))
     (n-beams (if (eq? 'n-beams sym)
          v
          (list-ref src 4)))
     (color (if (eq? 'color sym)
         v
         (list-ref src 5))))
  (set-source! n x y ang thickness mouse-reactive n-beams color)))
 (update-sources))
 

(set-prism-e! id t v)

argumenty

implementacja
(define (set-prism-e! id t v)
 (args '((t . "`'pt` | `'vert-len` | `'n`") (v . "wartość dla `t`")))
 (let* ((prism (cdr (assv id *prisms*)))
    (pt (if (eqv? t 'pt)
       v
       (list-ref prism 0)))
    (vert-len (if (eqv? t 'vert-len)
          v
          (list-ref prism 4)))
    (n (if (eqv? t 'n)
      v
      (list-ref prism 5))))
 (set-prism! id pt vert-len n)))
 

(set-lens-e! id t v)

argumenty

implementacja
(define (set-lens-e! id t v)
 (args '((t . "`r | center | d`")))
 (let* ((lens (get-bounceable id))
    (r (if (eqv? t 'r)
      v
      (list-ref lens 3)))
    (center (if (eqv? t 'center)
         v
         (list-ref lens 4)))
    (d (if (eqv? t 'd)
      v
      (list-ref lens 5))))
 (set-lens! id center d r)))
 

(measure-text text size . spacing)

zwraca (w . h) tekstu text o wielkości size i spacingu spacing (jeśli podany)

argumenty

implementacja
(define (measure-text text size . spacing)
 "zwraca (w . h) tekstu text o wielkości size i spacingu spacing (jeśli podany)"
 (let ((spacing (if (null? spacing)
         *default-spacing*
         (car spacing))))
 (real-measure-text text size spacing)))
 

(draw-text text pos sz color . spacing)

wypisuje tekst text domyślnym fontem na pozycji pos, o wielkości sz i kolorze color. można też podać spacing.

argumenty

implementacja
(define (draw-text text pos sz color . spacing)
 "wypisuje tekst text domyślnym fontem na pozycji pos, o wielkości sz i kolorze\n color. można też podać spacing."
 (args '((color . "w postaci (r g b a)")))
 (let ((x (car pos))
    (y (cdr pos))
    (spc (if (null? spacing)
       *default-spacing*
       (car spacing))))
 (real-draw-text text x y sz spc color)))
 

(tracelog t . vs)

robi TraceLog z typem T i tekstem vs

argumenty

implementacja
(define (tracelog t . vs)
 "robi TraceLog z typem T i tekstem vs"
 (args
 '((t . "typ logu (moze być `'trace | 'debug | 'info | 'warning | 'error | 'fatal`)")
  (vs . "tekst")))
 (let ((type (if (number? t)
       t
       (cond
        ((eqv? t 'trace)
        log-trace)
        ((eqv? t 'debug)
        log-debug)
        ((eqv? t 'info)
        log-info)
        ((eqv? t 'warning)
        log-warning)
        ((eqv? t 'error)
        log-error)
        ((eqv? t 'fatal)
        log-fatal)))))
 (real-tracelog type (->string vs))))
 

(register-custom poly-points draw-function light-remap-function)

tworzy nowy obiekt w obrębie poly-points rysowany co klatkę przez draw-function, jeśli wiązka światła napotka obiekt, przemieniana jest wg. light-remap-function. więcej doc TBD

argumenty

implementacja
(define (register-custom poly-points draw-function light-remap-function)
 "tworzy nowy obiekt w obrębie `poly-points` rysowany co klatkę przez `draw-function`, jeśli wiązka światła napotka obiekt, przemieniana jest wg. `light-remap-function`. więcej doc TBD"
 (set! *all-custom-fns*
 (append *all-custom-fns* (list (cons draw-function light-remap-function))))
 (let ((l (last *all-custom-fns*)))
 (apply real-register-custom (list poly-points (car l) (cdr l)))))
 

(add-user-hook s f)

w przyszłości będzie dodawała hooki które mogą być blokowane przez systemowe

argumenty

implementacja
(define (add-user-hook s f)
 "w przyszłości będzie dodawała hooki które mogą być blokowane przez systemowe"
 (set! *all-hooks* (append *all-hooks* (list f)))
 (real-add-hook s (last *all-hooks*)))
 

(stop-simulation)

zatrzymuje wszystko (przestaje renderować)

implementacja
(define (stop-simulation)
 "zatrzymuje wszystko (przestaje renderować)"
 (let* ((conf (get-winconf))
    (next-conf (map (→1 (if (eqv? x 2)
                __state_stopped
                (list-ref conf x)))
            (⍳ 0 1 (length conf)))))
 (apply set-winconf next-conf)))
 

(start-simulation)

odpala z powrotem wszystko (zaczyna renderować)

implementacja
(define (start-simulation)
 "odpala z powrotem wszystko (zaczyna renderować)"
 (let* ((conf (get-winconf))
    (next-conf (map (→1 (if (eqv? x 2)
                __state_running
                (list-ref conf x)))
            (⍳ 0 1 (length conf)))))
 (apply set-winconf next-conf)))
 

(fill-rect rect color)

argumenty

implementacja
(define (fill-rect rect color)
 (let ((x (car rect))
    (y (cadr rect))
    (w (caddr rect))
    (h (cadddr rect)))
 (real-fill-rect x y w h color)))
 

(experimental/toggle-resizable)

implementacja
(define (experimental/toggle-resizable)
 (set-window-flag flag-window-resizable
         (not (get-window-flag flag-window-resizable))))
 

(add-mirror p1 p2)

wywołuje create-mirror, tylko, że argumenty to punkty w parach

argumenty

implementacja
(define (add-mirror p1 p2)
 "wywołuje `create-mirror`, tylko, że argumenty to punkty w parach"
 (args '((p1 . "'(x . y)") (p2 . "'(x . y)")))
 (create-mirror (car p1) (cdr p1) (car p2) (cdr p2)))
 

(delete-all-sources)

implementacja
(define (delete-all-sources)
 (real-delete-all-sources)
 (update-sources))
 

(delete-source id)

argumenty

implementacja
(define (delete-source id)
 (let* ((sources-kept (map
            (→1 (list-ref *sources* x))
            (filter (→1 (not (eqv? id x)))
                (⍳ 0 1 (length *sources*)))))
    (sources-sexps (map serialize:source->sexp sources-kept)))
 (delete-all-sources)
 (for-each eval sources-sexps)))
 

(delete-sources lst)

argumenty

implementacja
(define (delete-sources lst)
 (let* ((sources-kept (map
            (→1 (list-ref *sources* x))
            (filter (→1 (not (memv x lst)))
                (⍳ 0 1 (length *sources*)))))
    (sources-sexps (map serialize:source->sexp sources-kept)))
 (delete-all-sources)
 (for-each eval sources-sexps)))
 

scm/sel-mode.scm

definiowane funkcje

(sel-mode:highlight-rects rects sel-map)

argumenty

implementacja
(define (sel-mode:highlight-rects rects sel-map)
 (for-each (→1 (gui/rect (list-ref rects x)
              (if (list-ref sel-map x)
              (aq 'green *colorscheme*)
              (aq 'red *colorscheme*))))
      (⍳ 0 1 (length rects))))
 

(sel-mode:get-menu)

implementacja
(define (sel-mode:get-menu)
 (cond
 ((> (length sel-mode:selected-source-ids) 0)
  (if (eqv? (length sel-mode:selected-bounceable-ids) 0)
  (option-menu-for 'source sel-mode:selected-source-ids)
  sel-mode:default-menu))
 ((eqv? (id->btype (car sel-mode:selected-bounceable-ids)) 'mirror)
  sel-mode:default-menu)
 ((all-same? (map id->btype sel-mode:selected-bounceable-ids))
  (option-menu-for (id->btype (car sel-mode:selected-bounceable-ids))
          sel-mode:selected-bounceable-ids))
 (else
  sel-mode:default-menu)))
 

(start-selected-mode)

implementacja
(define (start-selected-mode)
 (set! *current-mode* 'selected)
 (if (> (+ (length sel-mode:selected-bounceable-ids)
      (length sel-mode:selected-source-ids))
    0)
 (let*
  ((mp (get-mouse-position))
  (sel-mode:menu-open #f)
  (rects
   (map
   normalize-rectangle
   (append
    (map thing->rect (map get-bounceable sel-mode:selected-bounceable-ids))
    (map (→1 (src->rect (car (list-ref *sources* x))))
      sel-mode:selected-source-ids))))
  (minx (minl (map car rects)))
  (miny (minl (map cadr rects)))
  (maxx (maxl (map (→1 (+ (car x) (caddr x))) rects)))
  (maxy (maxl (map (→1 (+ (cadr x) (cadddr x))) rects)))
  (∆x 0)
  (∆y 0)
  (∆mouse nil)
  (bounding-rect nil)
  (update-bounding-rect
   (→ (set! bounding-rect
        (list (+ ∆x minx) (+ ∆y miny) (- maxx minx) (- maxy miny)))))
  (_ (update-bounding-rect))
  (b-rect-id
   (add-hook 'frame (→ (gui/rect bounding-rect (aq 'red *colorscheme*)))))
  (delete-handler-id
   (add-hook
   'keypress
   (→2 (when (and (not sel-mode:menu-open)
            (not sel-mode:wait-a-sec)
            (eqv? y 261))
       (for-each delete-bounceable sel-mode:selected-bounceable-ids)
       (delete-sources sel-mode:selected-source-ids)
       (end-selected-mode)))))
  (cursor-handler-id
   (add-hook 'frame
        (→ (when (and (not sel-mode:menu-open)
                (not sel-mode:wait-a-sec))
           (if (point-in-rect? (get-mouse-position) bounding-rect)
           (set-cursor mouse-cursor-resize-all)
           (set-cursor mouse-cursor-arrow))))))
  (external-close-handler-id
   (add-hook 'frame
        (→ (when sel-mode:should-end-selected-mode
           (end-selected-mode)))))
  (move-handler-id
   (add-hook
   'click
   (lambda (first l r)
    (let ((mp (get-mouse-position)))
    (when (and (not sel-mode:menu-open)
          (not sel-mode:wait-a-sec))
     (when l
     (when first
      (set! ∆mouse (cons (- (car mp) minx ∆x) (- (cdr mp) miny ∆y))))
     (let ((∆last (cons ∆x ∆y)))
      (set! ∆x (- (car mp) minx (car ∆mouse)))
      (set! ∆y (- (cdr mp) miny (cdr ∆mouse)))
      (for-each
      (→1 (reposition-source-by-delta
          x
          (cons (- ∆x (car ∆last)) (- ∆y (cdr ∆last)))))
      sel-mode:selected-source-ids)
      (for-each
      (→1 (reposition-bounceable-by-delta
          x
          (cons (- ∆x (car ∆last)) (- ∆y (cdr ∆last)))))
      sel-mode:selected-bounceable-ids))
     (update-bounding-rect)))))))
  (menu-handler-id
   (add-hook 'click
        (lambda (first l r)
        (when (and first
              r
              (not sel-mode:menu-open)
              (not sel-mode:wait-a-sec))
         (set! sel-mode:menu-open #t)
         (set! *gui/option-menu-force-can-be-handled* #t)
         (gui/option-menu (get-mouse-position)
                 (sel-mode:get-menu)
                 (→ (set! sel-mode:menu-open #f)))))))
  (end-selected-mode (→ (delete-hook 'frame b-rect-id)
              (delete-hook 'frame external-close-handler-id)
              (delete-hook 'frame cursor-handler-id)
              (delete-hook 'click move-handler-id)
              (delete-hook 'click menu-handler-id)
              (delete-hook 'click close-handler-id)
              (delete-hook 'keypress delete-handler-id)
              (really-end-selected-mode)))
  (close-handler-id
   (add-hook
   'click
   (lambda (first l r)
    (when (and (not sel-mode:menu-open)
         (not sel-mode:wait-a-sec))
    (when (and first
          l
          (not (point-in-rect? (get-mouse-position) bounding-rect)))
     (end-selected-mode))))))))
 (really-end-selected-mode)))
 

(really-end-selected-mode)

implementacja
(define (really-end-selected-mode)
 (set! sel-mode:menu-open #f)
 (set! sel-mode:should-end-selected-mode #f)
 (set! sel-mode:wait-a-sec #f)
 (set! *gui/option-menu-force-can-be-handled* #f)
 (set! sel-mode:last-time
    (if (> (+ (length sel-mode:selected-bounceable-ids)
         (length sel-mode:selected-source-ids))
       0)
    (time)
    0))
 (set! *click-can-be-handled* #t)
 (set! *current-mode* nil))
 

scm/serialize.scm

definiowane funkcje

(serialize:bounceable->sexp b)

argumenty

implementacja
(define (serialize:bounceable->sexp b)
 (let ((type (car b)))
 (cond
  ((eqv? type 'mirror)
  `(add-mirror ',(list-ref b 1) ',(list-ref b 2)))
  ((eqv? type 'prism)
  `(create-prism ',(list-ref b 1) ,(list-ref b 5) ,(list-ref b 6)))
  ((eqv? type 'lens)
  `(create-lens ',(list-ref b 4) ,(list-ref b 5) ,(list-ref b 3)))
  (else
  (error "unsupported type: " type)))))
 

(serialize:source->sexp s)

argumenty

implementacja
(define (serialize:source->sexp s)
 (let ((pt (list-ref s 0))
    (angle (list-ref s 1))
    (thickness (list-ref s 2))
    (reactive (list-ref s 3))
    (n-beams (list-ref s 4))
    (color (list-ref s 5)))
 `(create-source '((pos unquote pt) (angle unquote angle)
                   (thickness unquote thickness)
                   (reactive unquote reactive)
                   (n-beams unquote n-beams)
                   (color unquote color)))))
 

(serialize:print sexp)

argumenty

implementacja
(define (serialize:print sexp)
 (display sexp)
 (newline))
 

(serialize:save-to filename)

argumenty

implementacja
(define (serialize:save-to filename)
 (with-output-to-file
 filename
 (→ (for-each serialize:print
         (map serialize:bounceable->sexp (get-all-bounceables)))
    (for-each serialize:print (map serialize:source->sexp *sources*))))
 (tracelog 'info (string-append "saved to " filename)))
 

(serialize:read-sexps f acc)

argumenty

implementacja
(define (serialize:read-sexps f acc)
 (let ((sexp (read f)))
 (cond
  ((eof-object? sexp)
  acc)
  (else
  (serialize:read-sexps f (append acc (list sexp)))))))
 

scm/system-hooks.scm

definiowane funkcje

(reposition-source-hook first left right)

argumenty

implementacja
(define (reposition-source-hook first left right)
 (when (or *click-can-be-handled*
      repositioning-source)
 (let ((mp (get-mouse-position)))
  (when (and first
       left)
  (for-each (lambda (n)
        (let* ((s (list-ref *sources* n))
           (x (- (caar s) *source-size*))
           (y (- (cdr (car s)) *source-size*)))
        (when (point-in-rect? mp
                   (list (+ x (/ *source-size* 2))
                      (+ y (/ *source-size* 2))
                      *source-size*
                      *source-size*))
         (set-cursor mouse-cursor-resize-all)
         (set! *click-can-be-handled* #f)
         (set! *current-click-handler* 'reposition-source-hook)
         (set! repositioning-dx (- (car mp) x *source-size*))
         (set! repositioning-dy (- (cdr mp) y *source-size*))
         (set! repositioning-source n))))
       (iota 0 1 (length *sources*))))
  (when (and (not first)
       repositioning-source)
  (let ((pos (cons (- (car mp) repositioning-dx)
           (- (cdr mp) repositioning-dy))))
   (set-source-e! repositioning-source 'pos pos))))))
 

(reposition-source-end-hook first left right)

argumenty

implementacja
(define (reposition-source-end-hook first left right)
 (when repositioning-source
 (set-cursor mouse-cursor-default)
 (set! *click-can-be-handled* #t)
 (set! repositioning-source #f)))
 

(start-drawing-mirror-hook first left right)

argumenty

implementacja
(define (start-drawing-mirror-hook first left right)
 (when (and (eqv? *current-mode* 'mirror-drawing)
      (or *click-can-be-handled*
        drawing-new-mirror)
      (not right))
 (set! *click-can-be-handled* #f)
 (set! *current-click-handler* 'start-drawing-mirror-hook)
 (when (and first
       left)
  (set! drawing-new-mirror #t)
  (set! mirror-last-x (car (get-mouse-position)))
  (set! mirror-last-y (cdr (get-mouse-position))))
 (when (and (not first)
       drawing-new-mirror)
  (draw-line `(,mirror-last-x unquote mirror-last-y)
       `(,(car (get-mouse-position)) unquote (cdr (get-mouse-position)))
       2
       (aq 'drawing-new-mirror *colorscheme*)))))
 

(end-drawing-mirror-hook first left right)

argumenty

implementacja
(define (end-drawing-mirror-hook first left right)
 (when drawing-new-mirror
 (set-cursor mouse-cursor-default)
 (set! *click-can-be-handled* #t)
 (set! drawing-new-mirror #f)
 (set! *current-mode* nil)
 (create-mirror mirror-last-x
         mirror-last-y
         (car (get-mouse-position))
         (cdr (get-mouse-position)))))
 

(wait-handler time)

handler dla funkcji (wait)

argumenty

implementacja
(define (wait-handler time)
 "handler dla funkcji `(wait)`"
 (for-each (→1 ((cdr x))) (filter (→1 (<= (car x) time)) *wait-alist*))
 (set! *wait-alist* (filter (→1 (not (<= (car x) time))) *wait-alist*)))
 

(create-source-at-mouse-position)

implementacja
(define (create-source-at-mouse-position)
 (create-source `((pos unquote (get-mouse-position)) (reactive . #f))))
 

(keypress-default-hook c _)

argumenty

implementacja
(define (keypress-default-hook c _)
 (when *keypress-can-be-handled*
 (let* ((mp (get-mouse-position)))
  (cond
  ((eqv? c #\A)
   (create-source-at-mouse-position))
  ((eqv? c #\e)
   (letrec
   ((id
    (add-hook
     'frame
     (→ (gui/input-popup "eval scheme" loads) (delete-hook 'frame id)))))))
  ((eqv? c #\`)
   (if (null? fps-dest)
   (begin
    (set! fps-dest (gui/show-fps '(16 . 16)))
    (set! hook-status-dest (gui/show-hook-status)))
   (begin
    (hook-status-dest)
    (fps-dest)
    (set! hook-status-dest nil)
    (set! fps-dest nil))))
  ((eqv? c #\R)
   (experimental/toggle-resizable))
  ((eqv? c #\M)
   (toggle-mode-display))
  ((eqv? c #\~)
   (if (null? window-opts-dest)
   (set! window-opts-dest (gui/show-window-opts))
   (begin
    (window-opts-dest)
    (set! window-opts-dest nil))))
  ((eqv? c #\q)
   (exit 0))))))
 

(src->rect pos)

argumenty

implementacja
(define (src->rect pos)
 (list (- (car pos) (/ *source-size* 2))
    (- (cdr pos) (/ *source-size* 2))
    *source-size*
    *source-size*))
 

(option-menu-for-lens ids)

argumenty

implementacja
(define (option-menu-for-lens ids)
 `(("zmień r" unquote
        (→ (gui/mp-slider+ok 5
                   200.0
                   (lambda (v)
                    (map (→1 (set-lens-e! x 'r v)) ids))
                   1)))
  ("zmień d" unquote
        (→ (gui/mp-slider+ok 5
                   200.0
                   (lambda (v)
                    (map (→1 (set-lens-e! x 'd v)) ids))
                   0)))
  ("kopiuj"
  unquote
  (→
   (set! *clipboard*
      (map (→1 (serialize:bounceable->sexp (get-bounceable x))) ids))))
  ("usuń" unquote
      (→ (for-each delete-bounceable ids)
         (when (eqv? *current-mode* 'selected)
         (set! sel-mode:should-end-selected-mode #t))))))
 

(option-menu-for-prism ids)

argumenty

implementacja
(define (option-menu-for-prism ids)
 `(("zmień współczynnik załamania pryzmatu"
  unquote
  (→ (gui/mp-slider+ok 1.0
              2.0
              (lambda (v)
              (map (→1 (set-prism-e! x 'n v)) ids))
              3)))
  ("zmień wielkość boku"
  unquote
  (→ (gui/mp-slider+ok 1
              500
              (lambda (v)
              (map (→1 (set-prism-e! x 'vert-len v)) ids))
              0)))
  ("kopiuj"
  unquote
  (→
   (set! *clipboard*
      (map (→1 (serialize:bounceable->sexp (get-bounceable x))) ids))))
  ("usuń" unquote
      (→ (for-each delete-bounceable ids)
         (when (eqv? *current-mode* 'selected)
         (set! sel-mode:should-end-selected-mode #t))))))
 

(option-menu-for-source ids)

argumenty

implementacja
(define (option-menu-for-source ids)
 (append
 `(("zmień kąt"
   unquote
   (→
   (gui/mp-slider+ok
    0
    359
    (lambda (v)
    (map
     (→1 (set-source-e! x 'mouse-reactive #f) (set-source-e! x 'angle v))
     ids))
    0)))
  ("zmień kolor"
   unquote
   (→
   (gui/change-source-color-form
    (get-mouse-position)
    (lambda (v)
    (map (→1 (set-source-e! x 'color v)) ids)))))
  ("'mouse-reactive"
   unquote
   (→
   (map
    (→1
    (set-source-e! x
            'mouse-reactive
            (not (list-ref (list-ref *sources* x) 3))))
    ids))))
 (if (all (→1 (white? (list-ref (list-ref *sources* x) 5))) ids)
  `(("zmień szerokość wiązki"
   unquote
   (→ (gui/mp-slider+ok 1
               10
               (lambda (v)
               (map (→1 (set-source-e! x 'n-beams v)) ids))
               0))))
  '())
 (if (all (→1 (not (white? (list-ref (list-ref *sources* x) 5)))) ids)
  `(("zmień ilość wiązek"
   unquote
   (→ (gui/mp-slider+ok 0
               *source-size*
               (lambda (v)
               (map (→1 (set-source-e! x 'n-beams v)) ids))
               0))))
  '())
 `(("kopiuj"
   unquote
   (→
   (set! *clipboard*
      (map (→1 (serialize:source->sexp (list-ref *sources* x))) ids))))
  ("usuń" unquote
       (→ (delete-sources ids)
         (when (eqv? *current-mode* 'selected)
          (set! sel-mode:should-end-selected-mode #t)))))))
 

(option-menu-for t id-or-ids)

argumenty

implementacja
(define (option-menu-for t id-or-ids)
 (let ((ids (if (list? id-or-ids)
       id-or-ids
       (list id-or-ids))))
 (if (memv t '(source prism lens))
  (let* ((f-name (string->symbol
          (string-append "option-menu-for-" (symbol->string t))))
     (f (eval f-name)))
  (f ids))
  (error "option-menu-for: unknown T: " t))))
 

(_open-menu vs)

argumenty

implementacja
(define (_open-menu vs)
 (set! *click-can-be-handled* #f)
 (set! *gui/option-menu-force-can-be-handled*)
 (gui/option-menu (get-mouse-position)
         vs
         (→ (set! *click-can-be-handled* #t))))
 

(display-next-log)

ale fajna funkcja ciekawe jak dziala :333

implementacja
(define (display-next-log)
 "ale fajna funkcja ciekawe jak dziala :333"
 (if (> (length *tracelog-queue*) 0)
 (let* ((tl (car *tracelog-queue*))
     (s (string-append "["
              (number->string (aq 'time tl))
              "] "
              (symbol->string (aq 'type tl))
              ": "
              (aq 's tl)))
     (id (add-hook
       'frame
       (→
        (draw-text s
             '(0 . 0)
             16
             (aq 'font *colorscheme*)
             *default-spacing*)))))
  (set! *tracelog-queue* (cdr *tracelog-queue*))
  (wait 2 (→ (delete-hook 'frame id) (display-next-log))))
 (letrec ((id (add-hook 'log (→2 (display-next-log) (delete-hook 'log id)))))
  nil)))
 

(rect-collision? r1 r2)

sprawdza czy dwa r1 i r2 mają punkty wspólne. zwraca #f | #t

argumenty

implementacja
(define (rect-collision? r1 r2)
 "sprawdza czy dwa `r1` i `r2` mają punkty wspólne. zwraca `#f | #t`"
 (not (eqv? (sum (rect-collision r1 r2)) 0.0)))
 

(triangle->rect p1 p2 p3)

argumenty

implementacja
(define (triangle->rect p1 p2 p3)
 (let* ((x1 (car p1))
    (y1 (cdr p1))
    (x2 (car p2))
    (y2 (cdr p2))
    (x3 (car p3))
    (y3 (cdr p3))
    (a (- (max x1 x2 x3) (min x1 x2 x3)))
    (h (* a (sqrt 3) 0.5)))
 (list (min x1 x2 x3) (min y1 y2 y3) a h)))
 

(prism->ptlist p)

argumenty

implementacja
(define (prism->ptlist p)
 (list (list-ref p 2) (list-ref p 3) (list-ref p 4)))
 

(reposition-source-by-delta id ∆)

argumenty

implementacja
(define (reposition-source-by-delta id ∆)
 (let ((pos (car (list-ref *sources* id))))
 (set-source-e! id
         'pos
         (cons (+ (car pos) (car ∆)) (+ (cdr pos) (cdr ∆))))))
 

(reposition-mirror-by-delta id ∆)

argumenty

implementacja
(define (reposition-mirror-by-delta id ∆)
 (let* ((mirror (get-bounceable id))
    (p1 (cadr mirror))
    (p2 (caddr mirror))
    (p1-new (cons (+ (car p1) (car ∆)) (+ (cdr p1) (cdr ∆))))
    (p2-new (cons (+ (car p2) (car ∆)) (+ (cdr p2) (cdr ∆)))))
 (set-mirror! id p1-new p2-new)))
 

(reposition-prism-by-delta id ∆)

argumenty

implementacja
(define (reposition-prism-by-delta id ∆)
 (let* ((prism (get-bounceable id))
    (center (cadr prism))
    (center-new (cons (+ (car center) (car ∆))
             (+ (cdr center) (cdr ∆))))
    (vert-len (list-ref prism 5))
    (n (list-ref prism 6)))
 (set-prism! id center-new vert-len n)))
 

(reposition-lens-by-delta id ∆)

argumenty

implementacja
(define (reposition-lens-by-delta id ∆)
 (let* ((lens (get-bounceable id))
    (r (list-ref lens 3))
    (center (list-ref lens 4))
    (d (list-ref lens 5)))
 (set-lens! id
       (cons (+ (car center) (car ∆)) (+ (cdr center) (cdr ∆)))
       d
       r)))
 

(reposition-bounceable-by-delta id ∆)

argumenty

implementacja
(define (reposition-bounceable-by-delta id ∆)
 (let* ((thing (get-bounceable id))
    (type (car thing)))
 (cond
  ((eqv? type 'mirror)
  (reposition-mirror-by-delta id ∆))
  ((eqv? type 'prism)
  (reposition-prism-by-delta id ∆))
  ((eqv? type 'lens)
  (reposition-lens-by-delta id ∆))
  (else
  (error (string-append (->string type) " unsupported"))))))
 

(lens->rect lens)

argumenty

implementacja
(define (lens->rect lens)
 (let* ((p1 (list-ref lens 1))
    (p2 (list-ref lens 2))
    (d (list-ref lens 5)))
 (list (- (car p1) (/ d 2)) (cdr p1) d (- (cdr p2) (cdr p1)))))
 

(thing->rect thing)

argumenty

implementacja
(define (thing->rect thing)
 (let ((type (car thing)))
 (cond
  ((eqv? type 'mirror)
  (pts->rect (cadr thing) (caddr thing)))
  ((eqv? type 'prism)
  (apply triangle->rect (prism->ptlist thing)))
  ((eqv? type 'lens)
  (lens->rect thing))
  (else
  (error (string-append "thing->rect: unsupported" (->string thing)))))))
 

(update-toplist l id)

argumenty

implementacja
(define (update-toplist l id)
 (eval `(set! ,l
       (map (→1 (if (eqv? (car x) ,id)
             (append (list ,id) (cdr (get-bounceable ,id)))
             x))
          ,l))))
 

(add-bounceable-to-toplist l id)

argumenty

implementacja
(define (add-bounceable-to-toplist l id)
 (eval
 `(set! ,l (append ,l (list (append (list ,id) (cdr (get-bounceable ,id))))))))
 

(delete-from-toplist l id)

argumenty

implementacja
(define (delete-from-toplist l id)
 (eval `(set! ,l (filter (→1 (not (eqv? (car x) ,id))) ,l))))
 

(toggle-mode-display)

implementacja
(define (toggle-mode-display)
 (set! *mode-display-on* (not *mode-display-on*)))
 

(load-files-handler . vs)

argumenty

implementacja
(define (load-files-handler . vs)
 (for-each load vs))
 

scm/util.scm

definiowane funkcje

wypisuje argumenty do konsoli

argumenty

implementacja
(define (print s . l)
 "wypisuje argumenty do konsoli"
 (for-each (lambda (v)
      (display v)
      (display " "))
      (append (list s) l))
 (newline))
 

(pprint s . l)

wypisuje argumenty do konsoli, bez spacji poiędzy

argumenty

implementacja
(define (pprint s . l)
 "wypisuje argumenty do konsoli, bez spacji poiędzy"
 (for-each display (append (list s) l))
 (newline))
 

(max2 a b)

zwraca większą wartość pomiędzy a, a b

argumenty

implementacja
(define (max2 a b)
 "zwraca większą wartość pomiędzy a, a b"
 (if (> a b)
 a
 b))
 

(min2 a b)

zwraca mniejszą wartość pomiędzy a, a b

argumenty

implementacja
(define (min2 a b)
 "zwraca mniejszą wartość pomiędzy a, a b"
 (if (< a b)
 a
 b))
 

(max . ns)

zwraca największą wartość pośród argumentów

argumenty

przykłady

(max 1 2 3)3

implementacja
(define (max . ns)
 "zwraca największą wartość pośród argumentów"
 (example '((max 1 2 3) 3))
 (foldr max2 (car ns) ns))
 

(min . ns)

zwraca najmniejszą wartość pośród argumentów

argumenty

przykłady

(min 1 2 3)1

implementacja
(define (min . ns)
 "zwraca najmniejszą wartość pośród argumentów"
 (example '((min 1 2 3) 1))
 (foldr min2 (car ns) ns))
 

(maxl lst)

zwraca największą wartość z listy

argumenty

przykłady

(max '(1 2 3))3

implementacja
(define (maxl lst)
 "zwraca największą wartość z listy"
 (example '((max '(1 2 3)) 3))
 (apply max lst))
 

(minl lst)

zwraca najmniejszą wartość z listy

argumenty

przykłady

(min '(1 2 3))1

implementacja
(define (minl lst)
 "zwraca najmniejszą wartość z listy"
 (example '((min '(1 2 3)) 1))
 (apply min lst))
 

(bool->string v)

argumenty

implementacja
(define (bool->string v)
 (if v
 "#t"
 "#f"))
 

(->string x)

zamienia cokolwiek na string

argumenty

implementacja
(define (->string x)
 "zamienia cokolwiek na string"
 (cond
 ((list? x)
  (foldr string-append
     ""
     (map (lambda (x)
        (string-append (->string x) " "))
        x)))
 ((pair? x)
  (string-append (->string (car x)) " " (->string (cdr x)) " "))
 ((number? x)
  (number->string x))
 ((symbol? x)
  (symbol->string x))
 ((boolean? x)
  (bool->string x))
 ((char? x)
  (string x))
 ((string? x)
  x)
 (else
  "???")))
 

(->char x)

zamienia cokolwiek na znak

argumenty

implementacja
(define (->char x)
 "zamienia cokolwiek na znak"
 (cond
 ((number? x)
  (->char (number->string x)))
 ((string? x)
  (car (string->list x)))
 ((char? x)
  x)
 (else
  (error "->char: unexpected type"))))
 

(string-split str c)

tnie str na każdym napodkanym c

argumenty

przykłady

(string-split "abc|def|ghi" "|")(abc def ghi)

implementacja
(define (string-split str c)
 "tnie *str* na każdym napodkanym *c*"
 (example '((string-split "abc|def|ghi" "|") ("abc" "def" "ghi")))
 (let ((end (string-length str))
    (ch (->char c)))
 (let lp ((from 0)
      (to 0)
      (res '()))
  (cond
  ((>= to end)
   (reverse (if (> to from)
        (cons (substring str from to) res)
        res)))
  ((eqv? ch (string-ref str to))
   (lp (+ to 1) (+ to 1) (cons (substring str from to) res)))
  (else
   (lp from (+ to 1) res))))))
 

(filter f lst)

wywołuje f dla każdego elementu z lst i zwraca listę elementów w których f zwraca #t (lub inną nie-#f wartość)

argumenty

przykłady

(filter (lambda (v) (eq? 1 v)) '(1 2 3 1 2 5))(1 1)

implementacja
(define (filter f lst)
 "wywołuje f dla każdego elementu z lst i zwraca listę elementów w których f zwraca #t (lub inną nie-#f wartość)"
 (example '((filter (lambda (v)
           (eq? 1 v))
          '(1 2 3 1 2 5))
      (1 1)))
 (cond
 ((null? lst)
  '())
 ((f (car lst))
  (cons (car lst) (filter f (cdr lst))))
 (else
  (filter f (cdr lst)))))
 

(flatten lst)

zamienia zagnieżdżone listy w lst na jedną listę

argumenty

przykłady

(flatten '(1 (2) ((3)) ((((4))))))(1 2 3 4)

implementacja
(define (flatten lst)
 "zamienia zagnieżdżone listy w lst na jedną listę"
 (example '((flatten '(1 (2) ((3)) ((((4)))))) (1 2 3 4)))
 (let loop ((lst lst)
      (acc '()))
 (cond
  ((null? lst)
  acc)
  ((pair? lst)
  (loop (car lst) (loop (cdr lst) acc)))
  (else
  (cons lst acc)))))
 

(sys . l)

uruchamia system, wcześniej zamieniając argumenty na jeden string

argumenty

implementacja
(define (sys . l)
 "uruchamia `system`, wcześniej zamieniając argumenty na jeden string"
 (system (apply string-append
        (map (lambda (v)
           (string-append (->string v) " "))
           l))))
 

(iota s step e)

generuje ciąg liczb od d do e zwiększający się o step

argumenty

implementacja
(define (iota s step e)
 "generuje ciąg liczb od *d* do *e* zwiększający się o *step*"
 (letrec ((i (lambda (s step e acc)
       (cond
        ((>= s e)
        acc)
        (else
        (i (+ s step) step e (append acc (list s))))))))
 (i s step e '())))
 

(sum l)

sumuje wartości listy l

argumenty

implementacja
(define (sum l)
 "sumuje wartości listy *l*"
 (apply + l))
 

(point-in-rect? pt rect)

sprawdza czy punkt jest w prostokącie

argumenty

implementacja
(define (point-in-rect? pt rect)
 "sprawdza czy punkt jest w prostokącie"
 (args
 '((pt . "punkt w postaci (x . y)") (rect . "prostokąt w postaci (x y w h)")))
 (let ((px (car pt))
    (py (cdr pt))
    (rx (list-ref rect 0))
    (ry (list-ref rect 1))
    (rw (list-ref rect 2))
    (rh (list-ref rect 3)))
 (and (>= px rx)
    (<= px (+ rx rw))
    (>= py ry)
    (<= py (+ ry rh)))))
 

(split-every lst n)

dzieli listę lst co n elementów

argumenty

implementacja
(define (split-every lst n)
 "dzieli listę *lst* co *n* elementów"
 (letrec ((f (lambda (in ret acc)
       (cond
        ((null? in)
        (if (null? acc)
         ret
         (append ret (list acc))))
        ((eqv? (length acc) n)
        (f in (append ret (list acc)) '()))
        (else
        (f (cdr in) ret (append acc (list (car in)))))))))
 (f lst '() '())))
 

(wait secs f)

wykonuje f po upłynięciu secs sekund

argumenty

implementacja
(define (wait secs f)
 "wykonuje `f` po upłynięciu `secs` sekund"
 (set! *wait-alist* (append *wait-alist* `((,(+ (time) secs) unquote f)))))
 

(last lst)

zwraca ostatni element listy

argumenty

przykłady

(last '(a b c d))d

implementacja
(define (last lst)
 "zwraca ostatni element listy"
 (example '((last '(a b c d)) d))
 (cond
 ((null? lst)
  nil)
 ((null? (cdr lst))
  (car lst))
 (else
  (last (cdr lst)))))
 

(avg l)

zwraca średnią z listy

argumenty

implementacja
(define (avg l)
 "zwraca średnią z listy"
 (/ (sum l) (length l)))
 

(true? v)

argumenty

implementacja
(define (true? v)
 v)
 

(pts->rect p1 p2)

argumenty

implementacja
(define (pts->rect p1 p2)
 (list (car p1) (cdr p1) (- (car p2) (car p1)) (- (cdr p2) (cdr p1))))
 

(rect->poly rect)

zamienia prostokąt na listę punktów

argumenty

implementacja
(define (rect->poly rect)
 "zamienia prostokąt na listę punktów"
 (let ((x (list-ref rect 0))
    (y (list-ref rect 1))
    (w (list-ref rect 2))
    (h (list-ref rect 3)))
 (list (cons x y) (cons (+ x w) y) (cons (+ x w) (+ y h)) (cons x (+ y h)))))
 

(round-off-zero v)

argumenty

implementacja
(define (round-off-zero v)
 (string->number (car (string-split (number->string v) "."))))
 

(round-off z n)

argumenty

przykłady

(round-off 10.1234123 2)10.12

implementacja
(define (round-off z n)
 (example '((round-off 10.1234123 2) 10.12))
 (if (eqv? n 0)
 (round-off-zero z)
 (let ((power (expt 10 n)))
  (/ (round (* power z)) power))))
 

(get-lens-f r)

argumenty

implementacja
(define (get-lens-f r)
 (/ 1.0 (+ (/ 1.0 r) (/ 1.0 r))))
 

(get-all-bounceables)

implementacja
(define (get-all-bounceables)
 (append (map (→1 (append '(mirror) (cdr x))) *mirrors*)
     (map (→1 (append '(custom) (cdr x))) *customs*)
     (map (→1 (append '(prism) (cdr x))) *prisms*)
     (map (→1 (append '(lens) (cdr x))) *lenss*)))
 

(id->btype id)

argumenty

implementacja
(define (id->btype id)
 (cond
 ((assq id *mirrors*)
  'mirror)
 ((assv id *lenss*)
  'lens)
 ((assv id *prisms*)
  'prism)
 ((assv id *customs*)
  'custom)
 (else
  #f)))
 

(all f lst)

argumenty

implementacja
(define (all f lst)
 (or (null? lst)
   (and (f (car lst))
     (all f (cdr lst)))))
 

(all-same? l)

argumenty

implementacja
(define (all-same? l)
 (or (null? l)
   (all (→1 (eqv? (car l) x)) l)))